Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Siciline 594089 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım 38. Sokak No: 351 Kat:6 Maslak/İstanbul adresinde yerleşik Dcat Teknoloji Hizmetleri ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş (“DCAT” ya da “Veri Sorumlusu”) https://www.dcat.com.tr tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Kişisel verileriniz DCAT tarafından ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

Teklif alma uygunluğunuzu anlamak ve konu ile ilgili sizinle iletişime geçmek,

Faaliyetlerimiz çerçevesinde kullandığımız sistemlere tanımlamanızın sağlanması,

Teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi,

Sözleşme onay bildirimi

Müşterilere e-mail iletilmesi,

Proforma girişi ve iletimi,

Sözleşme bitiş öncesinde müşteri bilgilendirme,

Kişisel verilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturulmuştur.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, , e-mailling firmalarına, asistans firmalarına, arşiv firmalarına, müşavirlik firmalarına, SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Tic A.Ş.'ye, Telcocat Telekomünikasyon A.Ş.'ye, Argecat Bilişim İletişim ve Bilgisayar Teknolojileri San. Tic. A.Ş'ye, Teknocat Dijital Market Turizm Seyahat San. Tic. Ltd. Şti.'ye tedarikçilere ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere , KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan ve www.dcat.com.tr internet adresinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz DCAT tarafından internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden, aday müşteriden iletilen bilgiler, tedarikçi firmadan alınan bilgiler, sözleşmelerden alınan bilgiler, sistemden alınan bilgiler, müşteri verilerine ilişkin müşavirlik ara yüzünden alınan kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri sahibinin hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, DCAT'e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’ndan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. DCAT, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.dcat.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım 38. Sokak No: 351 Kat:6 Maslak/İstanbul adresine bizzat elden, kargo aracılığıyla, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak info@dcat.com.tr adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu